Ilaahi adhumal balaa' wa barihal khafaa'

Wankashafal ghitaa' wanqat'ar-rajaa'

Wa dhaaqatil ardhu, wa muni'atis-samaa'

Wa antal musta'aanu wa ilaykal mushtakaa

Wa 'alaykal mu'awwalu fi shiddati war-rakha'

Allahuma salle alaa muhammadiw-wa aal-e-muhammad

Ulil amril-ladheena fardhta 'alayna taa'atahum

Wa 'arraftana bi dhaalika manzilatahum

Fafarrij 'anna bihaqqihim farajan 'aajilan qareeban

Kalamhil basari aw huwa aqrab

Ya Muhammadu ya Aliyyu, Ya Aliyyu ya Muhammad

Ikfiyaani fa innakuma kaafiyaan

Wan suraani fa innakuma naasiraan

[Please stand]

Ya mawlaana ya saahebuz-zamaan

Alghawth, alghawth, alghawth

Adrikni, adrikni, adrikni

As-saa'ah, As-saa'ah, as-saa'ah

Al 'ajal, al 'ajal, al 'ajal

Ya arhamar-raahimeen

Be haqqe muhammadiw-wa aalihit-taahireen