Ziyarat-e-Waritha
Bismilla Hir Rahma Nir Rahim
As-salaamo alaika yaa waaritha Aadam-a-sifwatillah

As-salaamo alaika yaa waaritha Noohin nabiyillah

As-salaamo alaika yaa waaritha Ibrahim-a-khaleelillah

As-salaamo alaika yaa waaritha Moosa kaleemillah

As-salaamo alaika yaa waaritha Iss-a-roohillah

As-salaamo alaika yaa waaritha Mohammadin Habeebillah

As-salaamo alaika yaa waaritha Ameeril Mo'meneen-a-waleeyillah

As-salaamo alaika yabna Mohammad-e-nil Mustafa

As-salaamo alaika yabna Ali-ye-nil Murtuza

As-salaamo alaika yabna Faat-e-mat-uz Zahra

As-salaamo alaika yabna Khatija-tul-Qubra

As-salaamo alaika yaa tharal-laahe wabna tharehi wal witral mautoor

Ash-hado annaka qad akamtas swalaata wa aataitaz zakaata wa amarta bil maaruf wa nahaita anil munkar

Wa ata' tal-laaha wa Rasoolahoo hatta atakal yaqeen

Fa-la'nal-laaho ummatan qatalatka

Fa-la'nal-laaho ummatan zala mat ka

Wa la'nal-laaho ummatan same'at be zha-leka fara-zeyat beh

Yaa maulaaya yaa Abaa Abdillah

Ash-hado annaka kunta nooran fil ashlaabish shaam-e khate

wal ar-haamil motah'harate

lam tonaj-jiskal jaaheliyato be-anjaa sehaa

wa-lam tulbis ka min mud-laheem-maate theya behaa

Wa ash hado an-naka min duaaaaaa-e-mid-deen wa ar-kaanil mo'meneen

Wa ash hado an-nakal Imaamul bar-rut-taqi-yur-razi-yul-zaki-yul haadi-yul Mahdiyo

Wa ash-hado an-nal a'im-mate min wuldeka kalematut taqwa

wa a'laamul hoda

wal urwatul wusqaa

wal-hujjato alaa ahlid-duniyaa

wa ush hedul-laaha

wa malaaaaa-e-katahoo

wa ambeyaaaaaa-a-hoo

wa rosolahoo

Anni bekum mo'menun

wa be-eya-bekum mukenoon be sharaaye deeni

wa khawateem-e amali

wa qalbi le-qalbekum silmun

wa amri le amrekum

mut-tabe-un salwaatullahe alaikum

wa-alaa ar-waah-e-kum

wa alaa aj-saa-dekum

wa alaa aj-saa-mekum

wa alaa sha-he-dekum

wa alaa gaaaaaaa-e-bekum

wa alaa zaah-e-rekum

wa alaa baa-te-nekum.